Top_
Kassereren
   
Kasserer
Lars Stryhn Poulsen
Hansborggade 28 1.tv
6100 Haderslev
74 52 86 36
21 247 630

kasserer@haderslevsejlclub.dk

Kassereren har ansvaret for klubbens økonomi og  regnskab og forelægger dette på general-forsamlingen til godkendelse.

Har desuden ansvaret for opkrævning af kontingenter.

Fører klubbens medlemskartoteker, og kartotek over aktive medlemmers (sovende) bådpladser.

Kassereren har et sæt spilleregler i form af vedtægterne vedrørende kontingentopkrævningen, som stiller alle medlemmer ens. Kontingentet opkræves for ét år ad gangen gældende fra 1. januar til 31.december.

   
Med henvisning til HSC´s vedtægter følges denne procedure:

1. januar er sidste frist for rettidig udmeldelse af klubben.

I januar måned, normalt i midten af måneden, udsendes kontingentopkrævninger til alle medlemmer.

15. februar er sidste frist for rettidig indbetaling.

Inden 1. marts opgøres indbetalingerne.

1. marts udsendes rykkere nu med gebyr herfor. Frist for betaling sættes til 14 dage.

Er betalingen ikke sket inden fristens udløb, sendes brev med oplysning om, at medlemskabet bringes til ophør i løbet af 8 dage.
Er der en båd i vandet eller opstillet på vinterpladsen, skal den øjeblikkelig fjernes. Der er ikke betalt for kranbistand. Hvis der betales inden de 8 dage, er der tillagt yderligere et gebyr.

På bestyrelsesmøde i april besluttes sletning af medlemmer, der er i restance.

 

 

Ind- og udmelding, adresse- og telefonændringer foregår også til kassereren, medens anmodning om optagelse i klubben samt havneplads foretages via en tilmeldingsblanket som behandles i bestyrelsen.