REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

 

Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl. 15.0

8. Valg til div. udvalg.

Sejludvalg; Chr. Lageri Schmidt – Michael Orbesen – Hans Henrik Hansen blev valgt

Ungdomsudvalget: Lene Netterstrøm og Jeppe Friis blev valgt.

Bro-og beddingsudvalg: Claus Persson – havnemester

Lars Knudsen – pladsmester.

Udvalget er ikke fundet endnu – og generalforsamlingen gav Lars og Claus bemyndigelse til at finde de rette personer.

Søsportscentret : Hans Refshauge blev valgt.

9. Valg af suppleanter

Genvalg af Hans Oluf M og Marianne S.

10. Valg af revisorer.

Jan G. Schmidt og Verner Boisen blev valgt.

11. Eventuelt.

Svend delte pokaler ud fra årets kapsejladser.

7 medlemmer har meldt sig til flagmastelau.

Hans Oluf M. Takkede bestyrelsen ( Jørgen) for det store arbejde med ændring af HSC love.

Poul Erik A. Ejerne af de røde skure, har de brandforsikret.

Så blev der spurgt til om der ikke kunne lægges låg på om vi skal have klubhus eller ej.

Olli sluttede med at fortælle om hans planer med køb af klubhuset.

 

Hans Olling takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen, og

vi sluttede med et leve for HSC.

Jytte