Bestyrelsesmøde den 4. jan 2007

 

 

Dagsorden:

 1. Tilføjelser til dagsordenen.
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 3. Meddelelser – formanden – udvalgene – øvrige.
 4. Indlæg fra Lars Knudsen angående forpagtning af restauranten.
 5. Forpagter, herunder ”tilbud” om køb af bygningen.
 6. Hjemmeside.
 7. Vinteraktiviteter.
 8. Medlemsbrev nr. 1- 2007.
 9. Møde med HSF og Kajakklubben.
 10. Annoncesælger og administrator.
 11. Evt.

 

0.   Der var ingen tilføjelser til dagsordenen.

1.   Referatet fra sidste møde blev godkendt.

 

2.   Formanden: Klubben er blevet bedt om at stille ledsagebåde til rådighed på dammen for børn i kajakker den sidste weekend i skolernes sommerferie, Vi kan ikke påtage os opgaven, pga. tidspunktet, og vi kan ikke påtage os ansvaret for så mange børn der muligvis ikke har gennemgået kajakkursus.

Dansk Sejlunion (DS) informere om sikker havn udstilling i Korsør, DS inviterer til generalforsamling den. 24. marts i Juelsminde, mere information kan findes på DS´s hjemmeside. DS giver rentefrie lån til køb af skolefartøjer.

HSC har en arbejdsskadeforsikring.

Opfordring til at stille op til valg i idrætsrådet i den nye Haderslev kommune.

Claus: Zip filer til post Danmark med medlemsbladet. Claus har sorteret navne og adresser.

Claus skriver Indlæg i næste klubblad som skal håndhæve regler omkring navn og hjemsted på klubbens både.

Der skal igen tilbydes et billede eller klistermærke (pil) til mærkning af løftepunkter på bådene.

Broindskudet er steget til 18 000 kr. skæringsdatoen er fra generalforsamlingens dato.

Lars Knudsen: har sat nogle ting i gang inden Claus Persson kom ind i billedet, de arbejder tæt sammen. Reparation af bro A pris 18 000,00 kr. dæk skal skiftes. fældning af træer koster 12 000 kr. Det gamle masteskur ved x yacht skal væk. Der skal skiftes diverse planker ved broerne. Pæleslagning nu i vinter. Nyt tag på spilhuset. Maling af skurvogne. Montering og flytning af masteskure. Asfaltering. Opsætning af kantsten ved kajakklubben. Traktor, kanon tilbud. Den gamle traktor aftale skal opsiges. Traktoren kan senere købes. Traktoren har Frontlæsser + en masse andre ting. Ejeren hjælper under søsætning og optagning. Lars anbefaler det. røde grønne skilte koster 30 000,00.

Claus og Lars skal lave et overslag, budget over de ting der skal laves og så må vi prioritere.  

Svenne: Cykelturen starter kl. 0900 med rundvisning på X yacht, derefter cykler vi 25 km. Egon Hansen kører Supply. Efter cykelturen mødes vi hos Michael Oppesen for at spise forloren skildpadde, pris100 kr. Tilmelding til turen senest den. 20. feb. 

Den12 marts kl.1930 indkaldes der til kapsejladsmøde, der skal være mindst 5 både til fyrskibssejlads, klubmesterskab Årø rundt osv. Der skal også afholdes møde omkring kapsejladsregler. Hans Olling vil gennemgå reglerne.

Jens Harder: Har revideret budgettal ok. regnskab blev udleveret. Fandt moms vi skulle have tilbage 8000kr.

Arbejdsfordelings liste for bestyrelsen blev udleveret, og gennemgået.

Lene Netterstrøm sørger for medlemskartotek til optimister.

Der blev nedsat et udvalg til revidering af betalingsformer, restancer, tilbagebetaling med videre (arbejdsgange).) restanter vil blive slettet,

Jens har gennemgået klubbens forsikringer, Lars og Lene laver et kartotek over vores forsikrede ting. Mønttelefonen skal afmeldes.

 

3.   Lars: Olli har købt nyt køle frys, det gamle skal ud, er det klubbens eller Olli´s? Hans: det er Olli´s ansvar med det gamle køleanlæg.

Kopi af kontrakt med Olli blev udleveret.

 

      4.   Forslag fra Olli. Pris 1,3 million deri er der penge til klubhus på 100 km2, tilbudet er for tyndt, siger Ole Clausen.

Forslag fra bestyrelsen, Olli bygger et klubhus til os og vi bytter med restauranten.

Formanden og næstformanden aftaler et møde med forpagteren.

 

      5.   Hjemmesiden: Olling gennemgik forslag til hjemmeside, Claus: Hjemmesiden skal være enkel og nem at være administrator for, materialet til siden skal afleveres i Word. Vi kan lave billedbibliotek på siden. Lars kan levere forskellige billeder til siden. Økonomi, 720 kr. pr ½ år for domæne mm. kan kører fra 1. feb. Lars vil kontakte turist bureauet. Hvad skal siden hedde, HSC er optaget? Bestyrelsen er enige om at sætte siden i kraft. Navn haderslevsejlklub. Billeder af bestyrelsen på siden.

 

      6.   Vinteraktiviteter: Ole foreslog et medlemsmøde hvor vi vil undersøge hvilke ønsker medlemmerne har, brainstorming. Ole har en plan, Ove vil gerne hjælpe til med at afholde mødet. Medlemsmødet bliver mandag den 5/3 kl. 1900 i sejlklubbens restaurant.

 

      7.   Isætning af både (6,7,8) (14,15) (21,22) (28,29) april, kan skubbes en uge hvis der kommer vinter.

21/4 standerhejsning

 

       8.   Klubberne mødes med HSF og kajakklubben den 14 marts. kl. 1900.

 

 9.   Annoncesælger og administrator:

Sekretæren tager sig af annoncer annoncører

 

 1. Evt.: Ingen kommentarer til evt.

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den. 28. februar kl. 1800.

Indkaldelse og dagsorden bliver sendt senere.

 

Med venlig hilsen

Ove Kristoffersen

Sekretær HSC.