Referat fra

Generalforsamling i HSC´s klubhus

Lørdag den. 29. november 2008 kl. 1500

 

Der var mødt i alt 64 personer til Haderslev sejlclub´s årlige generalforsamling. Mødet startede med at formand Claus Person bød velkommen, derefter blev Mogens Broe-Andersen valgt til dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Derefter blev der valgt referent og mødet kunne starte.

 

 1. Formandens beretning: Der blev holdt et minuts stilhed for tre af klubbens medlemmer(Bent Nowak, Lars Oggesen, Harley Damkjær) som er gået bort i året der er gået.
  Formanden havde lavet en præsentation af de forskellige udvalgs arbejde og beretning. Formanden fortalte om det store arbejde der er blevet lagt i at ændre restauranten til klubhus. Vi har fået ny adgangskontrol, samt ny tyverialarm, Vi har også fået styr på rengøringen. Fuglsang har sponsoreret en øl automat til klubhuset, der har været problemer med automaten, men nu er den blevet repareret. Pensionist klubben fungerer fint, de mødes hver onsdag, med gammel dansk og rundstykker. Det koster ca. 100.000 om året at drive klubhuset, men vi har også indtægter ved udlejning af lokalet. Vi har monteret nye varmepumper i klubhuset, det sparer meget på strømregningen. Varmvandsbeholderne er blevet repareret og forbedret. Der er lavet ny gril plads. Bro E og D er blevet lavet færdig. Vi har fået ”nye pavilloner” Som bliver malet og der er planer om at lave nyt tag med høj rejsning. Der er monteret nye elkabler på broerne. Mastekranen bliver renoveret, så vi ikke skal slås med den store kasse for oven.
  Vi skal prøve at få flere gæstesejlere. Der bliver indkaldt til hvervemøde omkring havneopkrævning vi mangler at flere melder sig som opkrævere. Kapsejladsudvalget har haft mange arrangementer i året der er gået, blandt. andet, cykeltur, pålideligheds sejlads. Ungdomsudvalget har haft stor succes med de nye Feva joller, men også optimist jollerne bliver flittigt brugt, både på dammen, og når afdelingen er ude på turnering.
  Da vi afskaffede vores klubblad til fordel for hjemmesiden, lykkedes det også at beholde de fleste gamle annoncører. Vi forsøger at forøge antallet, Der bliver lagt et stort arbejde i hjemmesiden. Vi har haft ca. 25.000 besøgende på siden i år. Men vi mangler flere indlæg fra medlemmerne.

Formanden orienterede om den nye lejeaftale med Haderslev Kommune, som nu endelig er aftalt. Vores tidligere aftale udløb i 2006, der var et års varsel for opsigelse. Vi havde sammen med sejlforeningen det første møde med kommunen i sep. 2007. Vi fremlagde vores planer for fremtidige investeringer. Derefter har vi ventet på svar fra kommunen. Først i sep. i år kom der svar fra kommunen, der lød på en ny lejeaftale for syd havnen på 3-4 år, og samtidig opsigelse af nord havnen. Det affødte et brev fra formanden til viceborgmester Gjesing. Efter et møde med Gjesing samt andre fra kommunen, blev forhandlingerne genoptaget og resulterede i en lejekontrakt for syd havnen på10 år, samt en lejekontrakt på nord havnen på 5 år. Kontrakten for syd skal genforhandles efter 8 år, og kontrakten for nord skal forhandles om 3 år. I kontrakten med kommunen indgår også at vi beholder indtægten fra gæstesejlere på nord havnen. Vi forsøger at forlænge aftalen for nord havnen om tre år. Men vi er tvunget til, i fremtiden kun at leje pladser ud, forstået på den måde at nye medlemmer kun kan leje pladser, og skal være opmærksom på at de kan blive opsagt og tvunget til at finde plads i andre havne. Hvis kommunen vil forsætte med deres egne pladser indad i havnen, så får sejlforeningen et stort problem. Alternativet er at vi skal betale kommunens pris, 6000 om året, for leje af deres pladser. Der er planlagt en service bygning med toiletter i 2010 på nord siden, som kommunen sørger for. Havnegrillen har fået nye ejere og skal nu hedde Fjordens Perle. Der blev spurgt om, kan vi i købe jorden af kommunen? Vi er ikke klar over om kommunen vil sælge, men det løser ikke problemet med nord siden. Kommunens betalingsanlæg koster 200.000 + personale, det virker ikke gennemtænkt. Mange af de både der ligger på kommunens pladser ser forfærdelig ud og harmonere ikke med det nye flotte byggeri og den nye havnefront. Vi har 25 pladser på nord siden, hovedparten har betalt Broindskud. Der er en afgang på ca. 5 om året, dvs. vi kan opsuge de 25 pladser der måske forsvinder.

 1. Forelæggelse af regnskab: Jens Harder: Jens gennemgik årets budget og regnskab,(se detaljeret regnskab på vores hjemmeside). Det har været et fornuftigt år. 11 nye medlemmer. Vær opmærksom på at ægtefælder skal være medlem, for at kunne overtage et Broindskud. På klubhuset har der været store afvigelser fra budgettet på grund af ændring fra restaurant til klubhus. Udgifterne dækker rengøring, ændring fra el- radiatorer til varmepumper, nyt nøglesystem, ny tyverisikring m.m. Varmepumperne giver store besparelser, vi har fået tilskud på 10.000 til vores varmepumper.  Gæstebetalinger, har givet 109.000 + indtjening for opkrævning på kommunens pladser. Så er der brugt penge på indvielses fest samt en hjælperfest. Ungdomsafdelingen har fået stjålet to bådmotorer, forsikringen har betalt begge motorer. Klubben har haft et overskud på 190.000, Regnskabet blev godkendt. 
 2. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år: Nyt dæk på bro A nye elstandere.
 3. Fastsættelse af kontingenter og Broindskud m.v. uændret: Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
 4. Indkomne forslag:
  Claus fremlagde bestyrelsens forslag: Som går ud på at udenlandske sejlere som har haft en lejet plads i klubben skal kunne være medlem på lige fod med alle andre medlemmer, uden forbehold. Der blev stillet spørgsmål om hvor vidt udlændige kan blive medlem af bestyrelsen. Det kan de. Der blev udvekslet forskellige synspunkter. Derefter fremlagde Finn Lauersen sit forslag, forslaget ligger tæt oppe af bestyrelsens forslag, Der blev lagt vægt på at det er bestyrelsen der godkender nye medlemmer. Der blev foretaget skriftlig afstemning. Forslaget faldt 23 for 32 imod, + blanke og ugyldige. 64 i alt
  Derefter kom Finns forslag til skriftlig afstemning, resultatet blev 17 imod og 43 for forslaget blev vedtaget.
  Bestyrelsens andet forslag til vedtægtsændringer: Claus fremlagde forslaget, som går på at informere på hjemmesiden, samt ophænge meddelelser i opslagkassen, som står uden for klubhuset. F.eks. indbydelse til generalforsamling mm. Det koster ca.5000 kr. pr gang at informere med brev. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
   
 5. Valg til bestyrelsen:

  Efter tur afgår:       Næstformand Ole Clausen                     (ønsker ikke genvalg)
                              Sekretær Ove Kristoffersen                    (ønsker ikke genvalg)
                              Kasserer Jens Harder                             (ønsker genvalg)
                              Ungdomsformand Kenn Wormington        (ønsker ikke genvalg)

  Der var ingen andre forslag, de foreslåede blev valg i enighed. 

   
 6. Nyvalg til bestyrelsen

Ny næstformand                      Finn Laursen
Ny sekretær                             Alice Fløjstrup
Ny ungdomsformand                  Der blev ikke fundet nyt emne.
Ny pladsformand                      Heinrich Jespersen

 

Valg af medlemmer til:
Broudvalg (Heinrich Jespersen, Leon Jensen, Verner Boysen, Chresten Struck, Laila Friis Lund)
Pladsudvalg. (Valdemar Nielsen, Heinrich Jespersen, Chresten Struck)
Sejludvalg.
(Hans Henrik Hansen, Flemming Rasmussen, Ove Bergholdt, Cristian Gudtmann)
Ungdomsudvalg (ingen)
Søsportscentrets bestyrelse (Hans Refshauge) (Jørgen Schulz vælges af bestyrelsen)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Peter og Lund)

 

Revisorer:

Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant (Verner Boysen, Marianne Christensen Eva Stricker, suppl.)

 

 1. Evt.: forslag om flere aktiviteter i ungdomsafdelingen. Hvad med byggetilladelse til skurene, det er ikke nødvendig idet skurene står løst oven på jorden. Forslag om mere system i optagning og isætning af både. Pladsformanden har allerede planer om, hvordan bådene kan stilles, så de er nemmere at få i vandet (så man ikke i samme grad spærre for hinanden)

Forslag om at hæve de nye broer med 30- 40 cm. Nye både har et højere fribord. Formanden opfordrer til at deltage i de arrangementer der er, samt at stille sig til rådighed med reparationer i klubben, blandt andet skal klubhuset males.

 

Som afslutning fik de tre afgående fra bestyrelsen en lille gave, for det arbejde de har lagt i klubben.

 

Der blev også sagt rosende ord fra generalforsamlingen til bestyrelsen for veludført arbejde.

 

Generalforeningen foregik i en god og rolig tone.

 

Med venlig hilsen

Ove Kristoffersen