Referat fra Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. juni 2009

 

Tilstede: Lars K., Jens, Hans Henrik, Claus, Finn, Heinrich, Alice

Afbud:

 

1. Tilføjelser til dagsorden

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet

 

3. Meddelelse fra formanden

3.1 Det pointeredes at der ved større reparationer og indkøb indhentes indtil flere tilbud, således at vi er sikre på at vi opnår de bedste priser. Desforuden bør der også forhandles rabatter ved alle indkøb.

3.2 Status på havnepenge er at det kører fornuftigt både rent havneopkrævermæssigt og økonomisk. Det forventes at alle ledige havneopkræver uger bliver besat over tid. I denne forbindelse indskærpes det, ligesom det er publiceret på nettet, at overholde de gældende regler ang. skilte.

3.3 Der er flere store reparations/vedligeholdelses opgaver som mangler at blive løst og den vigtigste opgave pt. er østskuret. Lars undersøger mulighed for frivillig arbejdskraft så opgaven forhåbentlig kan løses i løbet af kort tid.

3.4 Der foreslås investering i resterende standere og el allerede i 2009 med finansiering via punkt 6.1 salg af bådpladser. Tilbud indhentes.

 

4. Status og beretning af udvalgene

 

5. Næstformand

5.1 Der skal på sigt kigges på om nogle af vore eksisterende bådpladser skal ændres til bredere pladser. Punktet tages op efter sommerferien.

5.2 Bådejere til virkelig manglende vedligeholdte både vil i løbet af kort tid modtage skrivelse om at bådene skal rengøres, have nye fortøjninger, af-fendres og at de skal flyttes til andre pladser. Claus udarbejder skrivelse.

5.2. Finn kontakter Sonja om hun har tid og lyst til at være ansvarlig for beplantning og vedligeholdelse af nye krydderurte-bede.

 

6. Kasserer

6.1 8 medlemmer har ansøgt om betaling af broindskud. Alle blev godkendt og fakturaer udsendes. Der er stadig 5 ledige broindskud.

6.2 Der er indtil videre refunderet el-tilskud til ca. ½ af bådpladserne på nordkajen. Resten bedes venligst give besked om kontonummer til Jens.

6.3 Regnskabet pr. 30.05.09 ser fornuftig ud og følger budgettet.

6.4 Finn kontakter ungdomsafdelingen angående eventuelle nye ungdomssejlere således at der kan opkræves kontingent.

 

7. Broudvalg

7.1 Lars undersøger om det er muligt at skaffe frivillig arbejdskraft således at tårnet på kranen kan blive slebet og malet senest ultimo juni.

7.2 Det blev godkendt at havnemesteren kan disponere over bådepladser for resten af sæsonen for både der ikke var i vandet inden 01.06.09 (såfremt der ikke foreligger godkendt årsag).

7.3 Der var enighed om at der burde sendes en opkrævning på sommeropbevaring for de både som ikke er kommet i vandet og som kun har vinteropbevaringsplads i klubben. Punktet kunne ikke vedtages, da det først skal vedtages på generalforsamlingen.

7.4. Ikke medlemmer, som har vogne og andet materiale stående på pladsen modtager skrivelse fra havnemester om at de omgående skal flytte deres materiale væk fra vores plads.

7.5 Det blev drøftet om der i klubbens bestemmelser skal indføres hvor mange år man kan have en båd stående på pladsen. Punktet drøftes videre efter sommerferien og kan efterfølgende eventuel kun vedtages på generalforsamlingen. Både der står på pladsen vil dog blive flyttet.

 

8. Pladsudvalg

8.1 Der indkøbes skalfiks så betonklodserne kan blive malet i synlige farver.

8.2 Liftophæng samt trin på traktor repareres.

8.3 Det overvejes på sigt om det er nødvendigt med el og vand oppe ved volden.

8.4 Afviklet under punkt 7.5

8.5 Afviklet under punkt 5.2

8.6 Der indkøbes ukrudtsmiddel til vedligeholdelse af volden før beplantning samt eksisterende områder.

 

9. Sekretær

9.1Tilbud indhentet fra VHF skolen om afholdelse af kursus i egne lokaler. Grundprisen er 19.900 kr.(uanset deltagerantal) + 500 kr. for materialer pr. elev + 525 kr. for prøve og udstedelse af certifikat.

Alice kontakter AOF og FOF om det er mulighed for at etablere kursus i deres regi til billigere penge.

Haderslev Sejlforening vil gerne deltage i et samarbejde omkring etablering af et VHF/SRC kursus.

 

10. Kapsejladsudvalg

 

10.1. Mandagskapsejladserne er påbegyndt med deltagelse af 2 både. Skuffende og det kan kun endnu engang opfordres til deltagelse.

 

11. Ungdomsudvalg

 

12. Eventuelt

 

12.1 Nye medlemmer blev gennemgået.

12.2 I forbindelse med cirkus på cirkuspladsen er det endnu engang gået hårdt ud over vores endnu ikke tilplantede vold og reparationsarbejde af volden forestår. Foranlediget af dette blev det vedtaget at der efter sommerferien decideret arbejdes med at udarbejde indkaldelse til og efterfølgende afholdelse af møde med kommunen, således at vi kan få kommunen til at tage stilling til de problemstillinger vi mener der er.

12.3 Næste møder:

        11.08.09

        09.09.09

        06.10.09

 

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær HSC