Referat fra Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. august 2009

 

Tilstede: Lars K., Jens, Hans Henrik, Claus, Finn, Alice

Afbud: Heinrich

 

1. Tilføjelser til dagsorden

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet (Heinrich mangler)

 

3. Meddelelse fra formanden

3.1 Et enkelt bestyrelsesmedlem overvejer genopstilling ved næste generalforsamling og de resterende bestyrelsesmedlemmer som er på valg tager imod genvalg.

3.2 Senere på måneden vil der blive afholdt internt møde for endelig og klar opdeling af havne- og pladsmesterfunktionen.

3.3 Der ser ud til at vi i år kommer op på samme antal besøgende som sidste år. Dog er det meget svært at finde frivillige havneopkrævere. Forskellige ideer til løsning af dette problem blev vendt og der arbejdes videre med problemet.

Det er ikke HSC opfattelse at kommunens havneopkrævning fungerer efter hensigten og vi skal være klar til forhandling med kommunen såfremt deres nuværende løsning ændres.

3.4 Det er tidligere blevet besluttet at afholde et møde med kommunen for klarlægning af den fremtidige strategi for havnen og for drøftelse af de problematikker vi mener der er. Det blev besluttet, at der forsøges arrangeret et møde mellem kommunen, bestyrelsen for HSF og HSC, bestyrelsen for søsportscentret samt Schulz og Jens Outzen i begyndelsen af oktober.

3.5 Udover udlejning af klubhuset har der ikke været taget initiativ til andre aktiviteter, og en bedre udnyttelse/iværksættelse af aktiviteter kan på sigt hænge sammen med de ideer der blev drøftet under punkt 3.3.

3.6 De resterende, manglende nye, el-standere er købt og bliver opsat løbende.

 

4. Status og beretning af udvalgene

 

5. Næstformand

5.1 De røde skure tilhørende HSC er blevet flot istandsat i løbet af sommeren (mangler dog at blive malet, vil blive gjort når alle skure er istandsat). Ejerne af de privatejede skure, vil blive kontaktet efter endt bådoptagning for gennemgang af vedligeholdelsesarbejdet på deres skure og udarbejdelse af tidsplan.

5.2 Selv om antallet af frivillige hjælpere er støt dalende, lægges der mange frivillige timer på havnen og det opfordres at vi fremover husker at tage billeder af og skrive en lille tekst som lægges på vores hjemmeside, så vi synliggør og påskønner det enorme frivillige arbejde der udføres.

5.3 Det blev drøftet om der kan etableres et aktivitetsområde for børn. Udvalg bestående af Jørgen Schmidt, Finn og Alice indhenter regulativer/retningsllnier hos kommunen  og/eller legepladsinspektøren og udarbejder plan for ønskelige aktiviteter som kan drøftes på et af de kommende bestyrelsesmøder.

 

6. Kasserer

6.1 Regnskabet ser fornuftigt ud og følger forsat budgettet.

 

7. Broudvalg

7.1 Alle de nyetablerede grillpladser har været flittigt benyttet hele sommeren.

 

8. Pladsudvalg

 

9. Sekretær

9.1 Såvel AOF som FOF er interesserede i at lave et VHF/SRC kursus. Det blev besluttet at gå videre med tilbuddet fra FOF som følger:

 

12 timers kursus fordelt over 4 aftener (kan afholdes i klublokalet)

8-20 deltagere

Eksamen enten i Fredericia den 4. November eller i Åbenrå den 2. December 2009.

Kursusgebyr 500 kr.

Certificeringspris 525 kr.

Kursusmateriale 400 kr. (anslået)

 

Alice tager kontakt til FOF samt til HSF således at kursusdatoer kan blive fastlagt og efterfølgende blive publiceret hos begge klubber.

 

10. Kapsejladsudvalg

10.1 Der er ingen gang i mandagskapsejladserne, der er simpelthen ikke nok interesse herfor.

10.2 Der opfordres til deltagelse i Blå Bånd sejlads den 5.-6. September. Der er præmier til alle samt til deltagelse i fyrskibssejladsen den 3. Oktober 2009.

 

11. Ungdomsudvalg

11.1 Der er kommet 4 nye medlemmer i ungdomsafdelingen.

 

12. Eventuelt

 

12.2 Punkter til næste møde:

·         Eventuel kontingentændring grundet manglende havneopkrævere (generalforsamling)

·         Pris for sommeropbevaring (generalforsamling)

·         Pris for vinteropbevaring (generalforsamling)

 

 

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær HSC