Referat fra Bestyrelsesmøde

Torsdag den 10. september 2009

 

Tilstede: Lars K., Jens, Hans Henrik, Claus, Finn, Heinrich, Alice

Afbud:

 

1. Tilføjelser til dagsorden

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet

 

3. Meddelelse fra formanden

3.1 Det blev vedtaget at der i næste års budget afsættes ca. 15.000 kr. ekskl. Moms til indkøb af varmdriksautomat. Ved fornuftig brug skulle den have tjent sig hjem i løbet af 5 år og forhåbentlig medvirke til at endnu flere medlemmer får og har lyst til at bruge klubhuset.

Desforuden overvejes det også om der skal opsættes et fjernsyn.

3.2 Ungdomsafdelingen har desværre endnu engang været udsat for tyveri og fået stjålet en af deres påhængsmotorer. Sagen er anmeldt til forsikringen og vi afventer tilbagesvar hvor stor erstatning vi kan få. Trænerne lægger stor energi i at få ungdomsafdelingen til at køre med de medlemmer der er, men desværre må det konstateres at der ingen overordnet styring er af ungdomsafdelingen og heller ingen interesse fra ungdomsafdelingen til at deltage i H.S. C’s bestyrelsesarbejde, hvorfor det bør overvejes om de økonomiske årlige omkostninger står mål med udbyttet.

Det blev besluttet at der på generalforsamlingen under punktet eventuel tages en generel meningstilkendegivelse om der er belæg for at ungdomsafdelingen skal fortsætte eller om en nedlæggelse skal overvejes.

 

4. Status og beretning af udvalgene

 

5. Næstformand

5.1 Punktet blev behandlet under punkt 3.2

5.2 De privatejede røde skure skal sættes i stand og Finn/Heinrich/Claus/Lars indkalder ejerne af skurene til møde i begyndelsen af november for udarbejdelse af handlingsplan for hvert enkelt skur.

5.3 Det blev besluttet at der i det kommende års budget afsættes max. 50.000 kr. til etablering af legeplads. Der tages kontakt til produktionshøjskolen for indhentning af tilbud i.h.t. legepladsudvalgets ønsker.

 

6. Kasserer

6.1 Regnskabet ser fornuftigt ud og ser på nuværende tidspunkt ud til at det budgetterede underskud reduceres.

6.2 Takket være ihærdig indsats fra de frivillige havneopkrævere er der på nuværende tidspunkt opkrævet 26.000 kr. inkl. moms mere end sidste år.

6.3 torsdag den 15.10 kl. 19 afholdes der møde for godkendelse/underskrift af årsregnskabet 2008/2009 samt fastlæggelse af punkter til generalforsamlingen.

6.4 Det blev vedtaget at der i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning udsendes et ”lille” medlemsblad med f.eks. info om søsætningsdatoer, planlagte aktiviteter og generel info, da internettet ikke læses/bruges af alle medlemmer.

 

7. Broudvalg

7.1 Der er i bestyrelsen enighed om at der fremover også skal betales for sommeropbevaring ligesom der betales for vinteropbevaring og arbejder videre med forslag til beløbets størrelse. Punktet kræver dog en vedtagelse på generalforsamlingen og vil blive medtaget der.

7.2 I løbet af de kommende år vil der skulle påregnes større investeringer i renovering af søsætningskajen og kran skifte. Det er dog så store opgaver, som der skal arbejdes meget dybere med at der på sigt skal nedsættes udvalg til løsning af disse opgaver.

7.1 Pladsopbevaring følger båden.

 

 

8. Pladsudvalg

8.1 Der indkøbes 100 kg’s vægt til traktoren til en værdi af ca. 2.000 kr.

8.2 Nedkørslen til E-broen forbedres og der indkøbes 8-tals fliser.

 

9. Sekretær

9.1 Der er på nuværende tidspunkt 9 tilmeldinger til VHF kursus, så det bliver gennemført.

 

10. Kapsejladsudvalg

10.1 Der opfordres til deltagelse i Blå Bånd sejlads den 12.-13. September, der er præmier til alle. Desforuden opfordring til deltagelse i fyrskibssejladsen den 3. Oktober 2009.

 

11. Ungdomsudvalg

 

12. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær HSC