Referat fra Bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. august 2010

 

Tilstede: Claus, Jens, Lars, Anders, Finn, Heinrich, Alice

Afbud: Hans Henrik

 

1. Tilføjelser til dagsorden

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet (Hans Henrik mangler)

 

3. Meddelelse fra formanden

3.1 Det blev besluttet at indkøbe 2 nye trækvogne med logo, til en pris af DKK 4300,00 ekskl. moms pr. stk. til levering i oktober måned samt nøglesystem til eksisterende vogne.

Samtidig undersøger Heinrich/Lars omkring udskiftning af dæk/hjul på nogle af de eksisterende vogne.

3.2 Der blev orienteret om det nyligt afholdte KDY besøg i HSC som har fået meget positiv omtale.

3.3 Da der ikke bliver gået havneopkrævningsrundgang på kommunens pladser på nordsiden af Fjordens perle som aftalt, retter Claus henvendelse til Hedegaard da dette forhold er konkurrenceforvridende overfor HSF og HSC og absolut skal bringes i orden.

3.4 I begyndelsen af september måned udsendes der erindringsbrev til ejerne af de røde skure omkring overholdelse af deadline for istandsættelse af skurene, således at disse forhold er bragt i orden til den aftalte tid.

3.5 Da det endnu ikke er lykkedes at finde interesserede personer til varetagelse af næstformand og kassererposten i den fremtidige bestyrelse, sørger Claus for info på hjemmesiden med håb om at der er nogen der kan finde tid og interesse. Interesserede kan eventuel deltage i kommende bestyrelsesmøder for at danne sig et overblik over opgaverne og deres omfang.

 

4. Status og beretning af udvalgene

 

5. Næstformand

5.1 Punktet omkring strømstyrke på broerne blev udskudt til næste møde, da information fra Hans Henrik er nødvendig for at kunne belyse eventuelle tiltag.

 

6. Kasserer

6.1 Regnskabet blev gennemgået. Der har været nødvendige ekstra omkostninger og det forventes derfor at der ved regnskabsårets udgang ikke vil være et overskud på DKK 25.000 men derimod balancere i 0, muligvis et mindre underskud.

 

7. Ungdomsudvalg

7.1 Der var fin deltagelse i ungdomsafdelingens sommerferie afslutningsaften.

7.2 2 medlemmer har deltaget i sommerlejr, som har været en positiv oplevelse

7.3 Ungdomsafdelingen deltager i kommunens arrangement på havnen den 06.08.10

7.4 Den 15.08.10 afholder ungdomsafdelingen Damcup som afvikles som et begynderstævne.

7.5 Den 05.09.10 deltager ungdomsafdelingen i det fælles Åben Hus arrangement i Søsportscentret (ungdomsafdelingens andel udgør DKK 1200,00)

7.6 Der arbejdes videre med spil-løsninger til ophaling af både.

 

8. Broudvalg

8.1 Indkomne ansøgninger blev behandlet

 

9. Pladsudvalg

9.1 Der er ca. 50 planter på volden som skal gen-plantes. Claus kontakter Hedeselskabet.

 

10. Kapsejladsudvalg

 

11. Sekretær

 

 

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær HSC