Referat fra Bestyrelsesmøde

Mandag den 09.11.10

(Forberedelse til generalforsamling)

 

Tilstede: Claus, Jens, Lars, Anders, Finn, Hans Henrik, Heinrich, Alice

Afbud:

 

1. Forberedelse til generalforsamling

Alle punkter på indkaldelsen til den indkaldte generalforsamling den 20.10.10 blev gennemgået således at bestyrelsen er velforberedt til den kommende generalforsamling.

 

Mødet blev afholdt udelukkende med generalforsamlingsforberedelse for øje, og efterfølgende blev følgende minibestyrelsesmøde afholdt:

 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet (Heinrich mangler at underskrive referat fra August)

 

3. Meddelelse fra formanden

3.1 Formand, pladsmester og havnemester har afholdt møde med brand og redning, da der fra medlemmers side har været forespurgt om der ikke skal være etableret flugtvej/brandvej mellem bådesektioner i forbindelse med vinteropbevaring på pladsen.

Iflg. brand og redning findes der ingen lovgivning for sådanne både vinteropbevaringspladser der foreskriver etablering af flugtvej/brandvej. Dog anbefaler brand og redning at der ingen strøm er på pladsen samt at de enkelte bådejere afmonterer batterierne og fjerner gasflaskerne fra bådene for at mindske brandfare.

Ud fra denne anbefaling er det besluttet at strømmen lukkes på pladsen (såfremt der skal bruges strøm til eventuelle reparationer aftales det i de enkelte tilfælde med havnemesteren) og formand laver opslag om afmontering af batterier og fjernelse af gasflasker.

Broregulativet undersøges om det er klart beskrevet heri, ellers ændres broregulativet ligeledes.

Ved næste års bådoptagning laves der flugt/brandveje, selvom det ikke er lovkrav, således at alle bådejere kan føle sig trygge ved vinteropbevaringen.

3.2 Bestyrelsen godkendte overdragelse af skur 9 og 10 til Peter Clausen og Lars Poulsen.

 

4. Status og beretning af udvalgene

 

5. Næstformand

5.1 Det igangsatte vedligeholdelsesarbejde (af de enkelte skurejere) på de røde skure blev drøftet.

5.2 Der afholdes Ølsmagningsaften fredag den 21.01.10 (pris DKK 7.500,00), hvor der vil være et deltagergebyr på DKK 50,00 pr. person.

 

6. Kasserer

6.1 Nye medlemmer blev drøftet.

 

7. Ungdomsudvalg

 

8. Broudvalg

 

9. Pladsudvalg

 

10. Kapsejladsudvalg

 

11. Sekretær

11.1 Det undersøges om der kan være interesse for etablering af kanalbevis kursus, evt. i samarbejde med andre sejlklubber i Haderslev og omegn.

 

12. Diverse

12.1 Tanker omkring aflønning/afregning i.f.m. udførelse af opgaver på havnen blev drøftet. Der er dog så mange aspekter i en sådan sager at beslutning ikke kan træffes umiddelbart, så det blev besluttet at der kan arbejdes videre med denne sag i den kommende bestyrelse.

 

 

 

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær HSC