Referat fra

Generalforsamling i HSC’s klubhus

Lørdag den 20. november 2010 kl. 15.00

 

Formand Claus Persson bød velkommen til de omkring 70 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen.

 

  1. Valg af dirigent

Mogens Broe Andersen blev foreslået og valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet lovligt.

 

  1. Valg af referent

Alice Fløjstrup

 

  1. Formandens beretning samt orientering om udvalgenes arbejde i 2009

Formandens beretning blev indledt med 1 minuts stilhed for Poul Erik Albret, Jens Jørn Pedersen og Martin Pringal som er gået bort i der forgangne år.

 

Formanden berettede om de væsentligste ting der har fundet sted i løbet af året.

Beplantning og vedligehold af volden mod cirkuspladsen

Etablering af legepladsen

Reparation af værksteder og flot stor opbakning til vores fælles arbejdsaften

Komplet renovering af el og vand på vinterpladsen, inkl. indbrudsforebyggende foranstaltninger

Medlemmers vedligeholdelse af de røde skure

Stor tak og ros til alle frivillige havneopkrævere som igen i det forgangne år har været medvirkende til indtægten af havnepenge

Igen i år er der løst mange opgaver, med stor hjælp fra frivillige, som enten har været beskrevet på hjemmesiden eller har kunnet ses via bestyrelsesmødereferaterne.

Grundet en enorm arbejdsindsats er ungdomsafdelingen i dag styrket på medlemssiden og der har været afholdt mange arrangementer.

 

Der blev rejst spørgsmål omkring berettigelsen i at investere i helt nyt el på vinterpladsen og om bestyrelsen alene kan beslutte sådanne dispositioner. Formanden meddelte, at bestyrelsen kunne disponere indenfor de budgetterede rammer og blev bakket op af medlemmet Jørgen Schulz som kunne bekræfte rigtigheden af denne påstand. Formanden påpegede, at det havde været nødvendigt enten at foretage en gennemgribende reparation af den eksisterende installation eller at foretage en renovering af standerne samt trækning af nye kabler på pladsen. Bestyrelsen vurderede at en reparation af den eksisterende installation kun ville udskyde problemerne kortvarigt.

 

I forbindelse med renovering af vinterpladsen er der blevet opført 3 master med lys som tænder via bevægelsescensorer og efter en forudbestemt plan. Formålet med lyset er tyveriforebyggende og vi håber at det vil kunne nedbringe tyveri og hærværk på pladsen. Christian ”Fynbo” Hansen mente at lyset var tændt meget hyppigt og ville vide hvad det kostede. Hans H. Hansen som har været installatør på opførelsen kunne tilbagevise påstanden, idet lyset kun blev tændt om natten når bevægelsescensorerne registrere bevægelser på pladsen. Derudover tændte lyset 5 min hver time om natten. Lamperne er på 400 Watt og der er 6 i alt.

 

Christian ”fynbo” Hansen mente desuden at bestyrelsen havde misfortolket anvendelsen at klubbens areal foran X-yachts tegnestue som efter hans opfattelse altid har været vinteropbevaringsplads, og forstod ikke hvorfor formanden havde henvendt sig til kommunen for en nærmere afklaring om anvendelse af hele arealet fra HSF til vor ordinære vinterplads.  Formanden svarede, at det i forbindelse med gennemgang af beddingsarealet foran tegnestuen blev fastslået at det af en planskitse som er et underbilag til lokalplanen og som vi forpligter os til at overholde jævnfør vor lejeaftale med kommunen fremgik, at der var tale om et ”grønt torveområde” og ikke et vinteropbevaringsareal. Bestyrelsen har en forpligtelse til at overholde alle punkter i vor lejeaftale med kommunen herunder også anvendelsen af vore arealer. Bestyrelsen forudså ligeledes et problem såfremt tegnestuen blev udlejet og at lejerne ville klage over uretmæssigt placerede både som ville tage udsynet til havnen. Fredag 19.11 meddelte X-Yachts at lokalerne var udlejet til en ny restaurant som starter omkring 1. februar.

 

 

 

  1. Foreningens regnskab og godkendelse heraf

Jens Harder gennemgik det reviderede regnskab (kan ses på hjemmesiden) som efterfølgende blev godkendt.

 

  1. Indkomne forslag

Ingen

 

  1. Fastsættelse af kontingenter m.v.

Det blev enstemmigt vedtaget at der indføres sommeropbevaringskontingent på DKK 1600,00 for de både som kun betaler vinteropbevaringskontingent, men som også har båden stående på pladsen om sommeren.

 

Det er forventeligt at der over den næste årrække skal laves betydelige investeringer i søsætnings/optagnings mulighed hvorfor bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at bådkontingent med broplads, vinterpladskontingent og bådlejeplads ej medlem stiger med DKK 300,00 for at påbegynde en opsparing til disse investeringer.

Forslaget blev efter skriftlig afstemning vedtaget med 57 for og 8 imod.

 

  1. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Jens Harder gennemgik bestyrelsens budgetforslag (kan ses på hjemmesiden), som forventes at ende op i et overskud på ca. 20.000 kr.

 

 

  1. Valg til bestyrelsen:                Formand Claus Persson                 

                                   Næstformand Steffen Yde               Nyvalg

                                             Kasserer Jytte Steentoft                  Nyvalg           

                                             Sekretær Alice Fløjstrup                  Genvalgt

                                             Havnemester Lars Knudsen

                                             Pladsmester Heinrich Jespersen      

                                             Sejladsformand Hans H. Hansen     

             Ungdomsformand Anders Hansen   

          

Valg af broudvalg:                  Broformænd:

             Bro A:                        Heinrich Jespersen ”sømand”, genvalgt

             Bro B:                        Leon Jensen, genvalgt

             Bro C+D:                   Chresten Struck og Werner Boisen, genvalgt

             Bro E:                        Marius Terp, genvalgt

             Bro N:                        Finn Bramm, nyvalg

 

Valg af pladsudvalg:                Valdemar Nielsen og Chresten Struck, genvalgt
Valg af sejludvalg:                  Michael Jørgensen
nyvalg


Valg af ungdomsudvalg:         
Der henvises til ungdomsafdelingens organisationsplan
Valg af revisorer:                   
Marianne Kristensen og Werner Boisen, genvalgt

Valg af revisorsuppleant:         Eva Stricker, nyvalg

Valg af repræsentanter til

Søsportscentret:                     Jørgen Schulz og Erling Laksafoss, genvalgt 

9.     Visioner for det kommende år

Claus Persson berettede om bestyrelsens visioner for det kommende år:

 

Fremtidig søsætning/optagningsmulighed. Det er ikke et projekt der kan være afsluttet i løbet af det kommende år, men det er bestyrelsens vision at taget hul på projektet og få undersøgt markedet for muligheder, eventuel og formentlig i samarbejde med professionelle.

Etablering af grillplads ved legeplads.

Aktiv medvirkende til at forholdene på Nordkajen kan forbedres, i samarbejde med HSF og kommunen.

 

10.  Eventuelt

 

Formanden takkede den afgående næstformand Finn Laursen og kasserer Jens Harder for deres store, ihærdige og værdifulde indsats i bestyrelsen med en lille gave.

 

Formand Claus Persson takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 17.15.

 

 

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær