Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

   

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Vedtægter for Haderslev Sejl-Club.

   

HSC
Haderslev Sejl-Club.

Vedtægter for Haderslev Sejl-Club.

 

§ 1

Klubbens navn er Haderslev Sejl-Club, dens hjemsted er Haderslev.

 

§ 2

Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved afholdelse af kapsejladser og turaktiviteter, ved uddannelse af ungdommen i sejlsport og godt sømandskab, samt ved at søge udviklet de bedst mulige betingelser i Haderslev og omegn til udøvelse af sejlsport.

 

§ 3

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes vedtægter og bestemmelser.

 

§ 4

Klubbens stander er blå med et gult kors og bogstaverne HSC i øverste felt. Emblemet er som standeren. Fartøjer tilhørende klubbens medlemmer kan kun føre dansk yachtflag

 

§ 5

Kun fartøjer der er ansvarsforsikrede kan opnå plads ved HSC´s bro og plads. Aktive medlemmer uden broplads kan få landplads i det omfang, der er plads til rådighed.

Fartøjer ejet af klubmedlemmer skal føre klubbens stander, være navngivet med angivelse af hjemhavn. Fartøjsejere skal være aktive medlemmer og betale bådkontingent.

§ 6

§ 6

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning herom optage enhver, der er fyldt 18 år, har dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark, eller er udenlandsk statsborger, som i en årrække har haft lejet en havneplads.

Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning herom optage enhver under 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

§ 6 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.
Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

§ 7

Klubbens kontingenter og indskud fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsam­ling. Kontingentet opkræves helårs vis forud for alle medlemmer i januar måned og forfalder til betaling den 15.februar.

 

§ 8

Udmeldelse af klubben må ske skriftligt til kassereren inden 31. december.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende som medlem.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Eksklusion af et medlem kan også ske efter behørigt indgivet skriftligt forslag af mindst 15 medlemmer

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens love.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

 

§ 9

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Valgene gælder for to år, men med valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, samt formand for:

- Broudvalg

- Pladsudvalg

- Sejludvalg

- Ungdomsudvalg og

- Klubhusudvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 8 om eksklusion.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

§ 10

Kassereren fører klubbens regnskab, der løber fra 1. oktober til 30. september, og sørger for opkrævning af kontingenter, broindskud og pladsleje.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens med­lemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 11

På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorer skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 12

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt i november måneds sidste halvdel. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside, dagspressen samt ved opslag i klubhus samt udhængsskab med angivelse af en foreløbig dagsorden.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Med hensyn til spørgsmål angående sejlads har samtlige aktive medlemmer stemmeret.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dags­ordenen. Forslag til lovændringer kan optages på dagsordenen for enhver generalforsamling. Til vedtagelse af lovændringer kræves at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Den endelige dagsorden med indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i klubhus senest 8 dage før generalforsam­lingen.

 

§ 13

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning – til godkendelse.

3.  Forelæggelse af regnskab – til godkendelse.

4.  Indkomne forslag – til godkendelse.

5.  Budget, herunder kontingent – til godkendelse.

6.  Valg

a.  Ulige år:

Valg af formand,

Valg af formænd for broudvalg, pladsudvalg, sejludvalg, ungdomsudvalg og klubhusudvalg.

b.  Lige år:

Valg af næstformand, kasserer og sekretær

c.   Hvert år:

Valg af medlemmer til broudvalg, pladsudvalg, sejludvalg, ungdomsudvalg og klubhusudvalg.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valg af to revisorer

Valg af en revisorsuppleant

Valg af et medlem til Søsportscentrets bestyrelse

8.  Eventuelt

 

§ 14

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtaget herfra dog forslag om udnævnelse af æresmedlemmer, eksklusion, lovændringer og opløsning af klubben. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt, hvis 2 stemmeberettigede medlemmer begærer det. Alle afstem­ninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger og et referat af forhandlingerne indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Udskrift af protokollen offentliggøres.

 

§ 15

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller et begrundet forslag herom til formanden. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat

 

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 12.

 

§ 16

De af bestyrelsen valgte målere foretager målinger af medlemmernes fartøjer efter den af Dansk Sejlunion valgte måleregel, mod et af bestyrelsen fastsat vederlag.

 

§ 17

Klubben driver en ungdomsafdeling

 

§ 18

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.

 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.

 

§ 19

Disse love er besluttet på ordinær generalforsamling den 29. november 2008.  

Bemærk venligst: Der er foretaget ændringer/tilpasninger i § 13, som er vedtaget på den Ekstraordinære generalforsamling d. 26. september 2018.
Ændringerne fremgår af referatet fra mødet.

 

Opdateret 1. november 2018

 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 30-12-2022