Søg
Søg
Søg

Bestyrelsen

Klubben

Bestyrelsen

Formand

Carsten Mikkelsen
+45 29 92 28 54
formand@haderslevsejlclub.dk

Formanden er den daglige leder af klubben, og er koordinator for udvalgenes arbejde, samt følger op på de igangværende projekter og opgaver. 

Formanden har kontakten til Haderslev Kommune, naboklubben HSF, Kajakklubben, Dansk Sejlunion og herunder Lillebælt Syd kredsen og Søsportscentret mv.

Formanden har kontakten til vore sponsorer, der støtter HSC med annoncer, hvor der samtidig henvises til de pågældendes hjemmesider.

Bestyrelsen ønsker at være så åben som muligt over for medlemmerne, og agter at bruge hjemmesiden til kommunikation til medlemmerne.

Alle er velkomne til at kontakte formanden eller bestyrelsen, hvis man ønsker svar på spørgsmål, som ikke umiddelbart fremgår af klubbens vedtægter eller regler.

Spørgsmål kan rettes direkte til formanden eller via hjemmesiden under punktet: “kontakt os”.
Forespørgslen vil herefter blive delegeret videre til den person i bestyrelsen, som har det pågældende ansvarsområde.

Næstformand

Hans Olling
+45 40 52 65 11
naestformand@haderslevsejlclub.dk

Næstformanden er formandens stedfortræder og påtager sig større specifikke opgaver såsom tilsyn med udlejede skure og er bestyrelsens bindeled til flagmastelauget.

Næstformanden er den generalforsamlingsvalgte repræsentant i Søsportscenterets bestyrelse. Samtidig er han medlem af jollepladsudvalget ved Søsportscenteret.

Næstformanden varetager alle forsikringsforhold vedr. bygninger, plads og materiel – kran, traktor, både, trailere og joller.

Kasserer

Lars Stryhn Poulsen
+45 21 24 76 30
kasserer@haderslevsejlclub.dk

Kassereren har det daglige ansvar for klubbens økonomi og regnskab, og forelægger dette på generalforsamlingen til godkendelse. Har desuden ansvaret for opkrævning af kontingenter.

Kassereren fører klubbens medlemskartoteker og kartoteket over aktive medlemmers (sovende) bådpladser.

Der er i vedtægterne opstillet et sæt spilleregler vedrørende kontingentopkrævning, som gør at alle medlemmer stilles ens. Kontingentet opkræves for ét år ad gangen gældende fra 1. januar til 31. december.

Med henvisning til HSC´s medlemsregulativ følges denne procedure:
1. januar er sidste frist for udmeldelse af klubben.
I januar måned, normalt midt i måneden, udsendes kontingentopkrævninger til alle medlemmer.
15. februar er sidste frist for rettidig indbetaling.
Inden 1. marts opgøres indbetalingerne.
1. marts udsendes rykkere – nu med gebyr for forsinkelsen. Frist for betaling sættes til 14 dage.
Er betalingen ikke sket inden fristens udløb, sendes et brev med oplysning om, at medlemskabet bringes til ophør i løbet af 8 dage. Er der en båd i vandet eller opstillet på vinterpladsen, skal denne øjeblikkelig fjernes.
På bestyrelsesmødet i april besluttes evt. sletning af medlemmer der er i restance.

  • Andre mindre opgaver:
    Sørger for tømning af postkassen ved klubhuset – mindst én gang om ugen.
    Aflæsning af vand v. Kajakklubben og el ved skurene, og bådene der ligger ved broer og vinterplads. Fremsender opkrævning af el til bådejere og skurejere, samt deres andel af forsikringspræmie.
Sekretær

Hanne Stange
+45 40 21 38 62
sekretaer@haderslevsejlclub.dk

Sekretærens opgaver er pt. under revision. (05.12.2022)

Pladsmester

Heinrich Jespersen
+45 61 75 86 58
pladsmester@haderslevsejlclub.dk

Pladsmesteren varetager alle klubbens praktiske landværtsrelaterede opgaver, herunder at anvise vinterplads til medlemmernes både.

Pladsmesteren har ansvaret for vedligeholdelse af plads og veje inkl. strøm og vand, samt at området fremstår ryddeligt og hensigtsmæssigt hele sæsonen. Han foreslår ændringer og vedligeholdelse af plads, veje, ”Kabyssen” og redskabs- og værktøjsskure.

Pladsmester har ansvaret for optagning og søsætning af bådene samt anvisning af vinterplads.

Pladsmesteren har ansvaret for klubbens bådkran, traktor og løftegrej til både (certificering af løftegrej).

Pladsmester søger for årligt eftersyn af bådkranen i samarbejde med kranførerne (eller et udpeget medlem) og forestår alle aftaler med kranførerne.

Pladsmesteren har ansvaret for legeplads og grillpladser, og varetager kontakten til legepladsinspektør. 

Havnemester

Jan Geiken
+ 45 22 42 97 98
havnemester@haderslevsejlclub.dk

Havnemesteren varetager alle klubbens broer og søværts relaterede opgaver, herunder at anvise havneplads til medlemmernes både.

Havnemesteren har ansvaret for mastekranen, herunder vedligehold og certificering.

Havnemesteren er formand for broudvalget og foranlediger igangsættelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene.

Havnemesteren leder havnekontrollørerne, der kontrollerer og tilser gæstesejlere.

Havnemesteren styrer suverænt placeringen af medlemmernes både og kan foretage rokeringer, hvis det skønnes nødvendigt på grund af ændringer i bådstørrelser. Anskaffelse af større både, som kræver større bådplads, SKAL afklares med havnemesteren inden anskaffelsen, idet det ellers er bådejernes eget ansvar.

Havnemesteren fører klubbens havnepladskartotek, og kommer med forslag til bestyrelsen om udlejningen af bådpladser.

Sejludvalg

Holger Clausen
+45 21 73 68 13
sejludvalg@haderslevsejlclub.dk

Sejludvalget har ansvaret for alle klubbens sejladsorienterede aktiviteter og planlægger og afvikler fælles ture og evt. kapsejladser for klubbens medlemmer, såsom Blå Bånd, Pinseture mv.

Sejludvalget er også arrangør af den årlige cykeltur “Tour de Haderslev”.

Kapsejladser og stævner som vedr. jollesejlerne – det være sig både på Haderslev Dam og på Haderslev Fjord – arrangeres af ungdoms- og jollesejlerne selv.

Ungdomsudvalg

Jannie Kylling
+45 51 25 04 46
ungdomsudvalg@haderslevsejlclub.dk

Ungdomsafdelingen har som målsætning, at lære børn og unge at sejle, og at give dem færdigheder til at deltage i kapsejlads og styrke deres sociale udvikling.

Færdighederne på vandet søges opnået ved kvalificeret undervisning, både på land og på vand, som skal give børnene tryghed og glæde ved at sejle. I den videre udvikling tages hensyn til både alsidighed, det sportslige og det sociale aspekt.

Det sociale miljø skabes af forældre, trænere og børn i forening, med engagement og motivation for at give børnene trygge rammer at udvikle sig i.

Ungdomsudvalget arrangerer kapsejladser og stævner – både på Haderslev Dam og Haderslev Fjord, til gavn og glæde for ungdomssejlerne.

Klubhusudvalget

Martin Petersen
+45 42 51 51 21
beenamartin@gmail.com

Klubhusudvalget står for klubhusets daglige drift, udlejning af klubhuset til medlemmernes fester, samt vedligehold af lokalerne herunder kontakten til rengøringsselskabet.

Klubhusudvalget, der består af 6 medlemmer med hver sin ekspertise, driver klubhuset i den form, der bliver godkendt af bestyrelsen.

Klubhusudvalget fremkommer med forslag og løsninger til driften af klubhuset til bestyrelsen, og har sin egen post i klubbens budget.

Klubhusudvalget medvirker efter aftale ved klubbens sociale arrangementer.