Søg
Søg
Søg

Vedtægter

Klubben

Vedtægter for Haderslev Sejl-Club

§ 1
Klubbens navn er Haderslev Sejl-Club, dens hjemsted er Haderslev.
§ 2
Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved afholdelse af
kapsejladser og turaktiviteter, ved uddannelse af ungdommen i
sejlsport og godt sømandskab, samt ved at søge udviklet de bedst
mulige betingelser i Haderslev og omegn til udøvelse af sejlsport.
§ 3
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes
vedtægter og bestemmelser.
§ 4
Klubbens stander er blå med et gult kors og bogstaverne HSC i
øverste felt. Emblemet er som standeren. Fartøjer tilhørende
klubbens medlemmer kan kun føre dansk yachtflag
§ 5
Kun fartøjer der er ansvarsforsikrede, kan opnå plads ved HSC´s bro
og plads. Aktive medlemmer uden broplads kan få landplads i det
omfang, der er plads til rådighed.
Fartøjer ejet af klubmedlemmer skal føre klubbens stander, være
navngivet med angivelse af hjemhavn. Fartøjsejere skal være aktive
medlemmer og betale bådkontingent.
§ 6
Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen efter skriftlig
anmodning herom optage enhver, der er fyldt 18 år, har dansk
statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark, eller er udenlandsk
statsborger, som i en årrække har haft lejet en havneplads.
Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen efter
skriftlig anmodning herom optage enhver under 18 år. Optagelse af
umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra
forældre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af
generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som
er foreskrevet til ændring af klubbens love. Spørgsmål om valg af
æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri.
§ 7
Klubbens kontingenter, pladsleje og indskud fastsættes for ét år ad
gangen på den ordinære generalforsamling. Klubbens regnskabsår
løber fra 1. oktober til 30. september. Kontingenter og pladsleje, der
følger klubbens regnskabsår, opkræves helårligt for alle medlemmer i
januar måned og forfalder til betaling den 15. januar.
§ 8
Udmeldelse af klubben må ske skriftligt til kassereren inden den 30.
september.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan
bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommende
som medlem.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages
på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld
til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold
giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at
mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Eksklusion af et medlem kan også ske efter behørigt indgivet skriftligt
forslag af mindst 15 medlemmer
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet
om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære
generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I
alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en
generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få
meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes,
ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på
dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme
majoritet, som ved ændring af klubbens love.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved
beslutning om eksklusion.
Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent,
pladsleje eller andre medlemsydelser.
§ 9
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle
forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter
klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Valgene gælder for to år, men med valg hvert år. Genvalg kan finde
sted.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en
sekretær, samt formand for:
– Broudvalg
– Pladsudvalg
– Sejludvalg
– Ungdomsudvalg og
– Klubhusudvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede,
jfr. dog § 8 om eksklusion.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel
formand som kasserer.
Bestyrelsen kan ved hele bestyrelsens underskrift og ved skriftlig
meddelelse til bank dog give prokura til kassereren eller formanden
eller begge, således at de kan få fri adgang til foreningens midler via
netbankadgang og et hævekort.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og
kassereren i forening.

§ 10
Kassereren fører klubbens regnskab og sørger for opkrævning af
kontingenter, pladsleje og evt. broindskud.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest
8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 11
På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2
kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorer skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med
påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.
§ 12
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens
anliggender.
Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år, så vidt muligt i
november måneds sidste halvdel. Der indkaldes til generalforsamling
med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside,
samt ved opslag i klubhus samt udhængsskab med angivelse af en
foreløbig dagsorden.
Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været
medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og
som ikke er i kontingentrestance. Med hensyn til spørgsmål angående
sejlads har samtlige aktive medlemmer stemmeret.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Forslag til
lovændringer kan optages på dagsordenen for enhver
generalforsamling. Til vedtagelse af lovændringer kræves at 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Den endelige dagsorden med indkomne forslag bekendtgøres ved
opslag i klubhus senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 13
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab – til godkendelse.
4. Indkomne forslag – til godkendelse.
5. Budget, herunder kontingent – til godkendelse.
6. Valg
a. Ulige år:
Valg af formand,
Valg af formænd for broudvalg, pladsudvalg, sejludvalg,
ungdomsudvalg og klubhusudvalg.
b. Lige år:
Valg af næstformand, kasserer og sekretær
c. Hvert år:
Valg af medlemmer til broudvalg, pladsudvalg, sejludvalg,
ungdomsudvalg og klubhusudvalg.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Valg af to revisorer
Valg af en revisorsuppleant
Valg af et medlem til Søsportscentrets bestyrelse
7. Eventuelt
§ 14
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal,
undtaget herfra dog forslag om udnævnelse af æresmedlemmer,
eksklusion, lovændringer og opløsning af klubben. Dirigenten
bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå
skriftligt, hvis 2 stemmeberettigede medlemmer begærer det. Alle
afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger og et referat af forhandlingerne
indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. Udskrift af
protokollen offentliggøres.
§ 15
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 15 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt stiller et begrundet forslag herom til formanden. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned
efter, at begæringen er fremsat
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder
bestemmelserne i § 12.
§ 16
De af bestyrelsen valgte målere foretager målinger af medlemmernes
fartøjer efter den af Dansk Sejlunion valgte måleregel, mod et af
bestyrelsen fastsat vederlag.
§ 17
Klubben driver en ungdomsafdeling
§ 18
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette
øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes
beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings-
dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme-
berettigede medlemmer der er til stede.
Ved opløsning af Haderslev Sejl-Club skal foreningens midler
udloddes til almennyttige formål i Haderslev kommune, der ligger i
naturlig forlængelse af foreningens formål. Beslutningen træffes på
den opløsende generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.
§ 19
Vedtægterne er revideret og besluttet på ordinær generalforsamling
den 26. november 2022.