Søg
Søg
Søg

Medlemsregulativer

Frivillige

Medlemsregulativer

Arbejdsgange, procedurer og definitioner

Kontingenter

Klubben har følgende kategorier:

Aktiv kontingent
For medlemmer over 18 år. Stemmeret til generalforsamlinger.
Ingen broplads eller vinterplads uden et aktivt kontingent.

Familiekontingent (A)
Knytter sig til et aktivt kontingent og er beregnet til ægtefæller/samlever. Giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer og ret til at være gast. Er aktivt medlem og giver stemmeret ved generalforsamlinger. Kan ved dødsfald ændres til aktivt kontingent, hvorved retten til broplads bevares.

Passivt kontingent.
Som passivt medlem kan bestyrelsen overflytte, efter skriftlig anmodning herom, et aktivt medlem eller tidligere aktivt medlem, som ønsker at bevare tilknytningen til HSC.
Giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer.

Ung senior.
Aktivt kontingent for unge mellem 18 og 25 år, som sejler jolle eller gast hos et aktivt medlem.

Junior.
Aktivt kontingent for børn op til 18 år. Kræves ved sejlads med optimister og joller og som gast hos et aktivt medlem.

Familiekontingent (B).
Knytter sig til et aktivt kontingent og er beregnet til juniorer. Giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer og ret til at være gast. Giver ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

Kontingent med båd.
Er betinget af et aktivt kontingent.
Giver ret til en af klubben anvist plads ved klubbens broanlæg.
Giver ret til en vinterplads.
Giver ret til én optagning og én isætning inden for de af klubben offentliggjorte perioder.

Vinteropbevaring.
Er betinget af et aktivt kontingent.
Giver ret til vinterplads.
Giver ret til én optagning og én isætning inden for de af klubben offentliggjorte perioder.
VIGTIGT ! Ingen del af kontingentet refunderes ved udmeldelse.

Sommeropbevaring.
Er betinget af et aktivt kontingent.
Giver ret til sommeropbevaring fra isætning til optagning.
VIGTIGT ! Ingen del af kontingentet refunderes ved udmeldelse.

Leje af broplads.
For at få tildelt en plads ved klubbens broanlæg lejer ovennævnte aktive medlemmer en broplads i det omfang, der er ledige pladser. Bropladsen lejes for ét år ad gangen. Bropladsen betales sammen med kontingentet i februar og er gældende for den kommende sæson fra 1. søsætningsdag
(Bropladslejens indhold, se kontingentsatser).
VIGTIGT ! Ved ophør refunderes der ikke indbetalt bropladsleje.
Inden 30. september skal medlemmet meddele, hvis man ikke ønsker at fortsætte det aktive medlemskab og dermed ret til fortsat leje af broplads. HSC skal ligeledes inden 30. september meddele lejer, hvis lejemålet ikke kan opretholdes for den kommende sæson.

Broindskud. (*)
Broindskud kan – efter genindførelse af mulighed for broindskud vedtaget på Generalforsamlingen d. 26.11.2022 finde sted.
Medlemmer der tidligere har indbetalt broindskud, bevarer retten til broplads. Et medlem, der har ret til en broplads efter betalt indskud, men som i en periode ikke benytter denne ret, kan bevare retten, hvis medlemmet i hele perioden betaler aktivt kontingent.
Ingen del af det indbetalte broindskud refunderes i forbindelse med afhændelse af båd, udmeldelse af HSC eller ophør af HSC’s lejemål med Haderslev Kommune.
Retten til en broplads, uanset betalingsform, følger det enkelte medlem og kan ikke overdrages. Se dog bemærkninger under familiekontingent (A).

Sejlere der ikke kan optages som aktivt medlem jfr. vedtægterne.

I det omfang der er plads til rådighed, kan broplads med eller uden vinterplads udlejes til sejlere, der ikke kan optages som aktivt medlem. Lejen sker for et år ad gangen.

Lejemålets ophør følger reglerne under punktet ”leje af broplads…”

Kontingentopkrævning.
Tidsplan og procedurer omkring kontingentbetaling.
Kontingentet opkræves for ét år ad gangen gældende fra 1. oktober til 30. september.
Med henvisning til HSC’s love følges denne procedure:
• 30. september er sidste frist for rettidig udmeldelse af klubben.
• I januar måned, normalt i midten af måneden, udsendes kontingentopkrævninger til alle medlemmer.
• 15. februar er sidste frist for rettidig indbetaling.
• Inden 1. marts opgøres indbetalingerne.
• 1. marts udsendes rykkere nu med gebyr herfor. Frist for betaling sættes til 14 dage.
• Er betalingen ikke sket inden fristens udløb, sendes brev med oplysning om, at medlemskabet bringes til ophør i løbet af 8 dage. Er der en båd i vandet eller opstillet på vinterpladsen, skal den øjeblikkelig fjernes. Der er ikke betalt for kranbistand.
Hvis der ikke betales inden de 8 dage, tillægges yderligere et gebyr.
• På bestyrelsesmøde i april besluttes sletning af medlemmer, der er i restance.

Tildeling af broplads.
Hvis der er ledige disponible bropladser prioriteres de som følger:
• Aktive medlemmer, der tidligere har betalt broindskud og har opretholdt medlem-skabet.
• Ansøgere med bopæl i Haderslev kommune
• Ansøgere med bopæl i det gamle Sønderjyllands amt
• Ansøgere med bopæl i region Syddanmark
• Andre ansøgere.
• Optagelse og tildeling af broplads sker efter ansøgning, og efter beslutning på et bestyrelsesmøde.
Rettelser vedtaget på bestyrelsesmøder:
(*) = Afsnittet er rettet på bestyrelsesmødet d. 12. december 2022 iht. forslag fremsat på afholdt Generalforsamling d. 26.11.2022.