Søg
Søg
Søg

Regulativ for broer, kraner og vinterplads

Frivillige

Regulativ for broer, kraner og vinterplads

§1 Broer

 1. Kun fartøjer der er ansvarsforsikrede kan opnå plads ved HSC’s bro og plads jfr. Vedtægterne §5.
  (*1). Og ligeledes kan kun fartøjer som er i søfartsmæssig god stand opnå plads ved HSC’s bro og plads. Både, der af bestyrelsen vurderes ikke at være i søfartsmæssig god stand, kan fratages både liggeplads ved broerne og vinteropbevaring på pladsen.
  (Der tilbagebetales ikke kontingent for betalt tid, da det selvfølgelig er bådejerens ansvar selv at vedligeholde sin båd).
 2. Kun den af havnemesteren anviste plads må benyttes, med mindre det undtagelsesvis ikke er muligt.
 3. Båden skal synlig fra broen være forsynet med broplads- og årsmærke og i øvrigt føre klubbens stander. Båden skal være navngivet med angivelse af hjemhavn= Haderslev. Da Haderslev har 3 klubmuligheder skal klubnavnet desuden indgå i forbindelse med Haderslev.
 4. Båden skal ved placering ved broen være forsynet med mindst 2 for- og
  2 agter-fortøjninger af forsvarlig kvalitet og være affendret på tilsvarende forsvarlig måde.
 5. Ved fravær fra broen (sejlads) skal bådpladsen af hensyn til gæstesejlere mærkes med korrekt grønt / rødt skilt, samt dato for tilbagekomst. Man flytter ikke gæstesejlere ved uretmæssig hjemkomst.
 6. Uden skriftlig aftale med bestyrelsen er det ikke tilladt at bruge båden som fast bopæl ved HSC’s broanlæg eller plads. Ved sådanne aftaler vil særlig betaling for el / vand og bad mv. blive opkrævet.
 7. Der må ikke drives virksomhed / erhverv fra Haderslev Sejl-Club’s broer og anlæg.
 8. Havneplads ved nyanskaffelse af større båd kræver forhåndsgodkendelse fra havnemesterens side.
 9. Fortøjninger, indhalerliner og måtter og skamler skal fjernes før bådoptagning.
 10. Al færdsel på broerne sker på eget ansvar.

§2 Mastekran

 1. Klubbens mastekran kan frit benyttes af klubbens aktive medlemmer.
 2. Fortøjning ved mastekranen må kun finde sted i forbindelse med rigning/afrigning af både registreret i HSC. Al anden fortøjning ved mastekranen SKAL aftales med havnemesteren.
 3. Ved fejlbetjening af mastekranen er bådejeren alene ansvarlig for opståede skader.

§3 Mobilkranen

 1. Klubbens mobilkran må kun betjenes af de personer, der er udpeget af bestyrelsen og som er i besiddelse af gyldigt certifikat i henhold til gældende lovregler.
 2. Kranføreren bestemmer ved kranløft fra båden er i krogen til den er sat af.
 3. Mobilkranen kan ved havari benyttes af klubbens aktive medlemmer samt af gæstesejlere ved henvendelse og aftale med 1 af ovennævnte personer, samt pladsmand eller havnemester.
 4. Det er bådejerens ansvar at løftestropper er forsvarligt anbragt på båden, ligesom det er bådejerens ansvar at indbyggede løfteøjer / kroge kan tåle trækket fra krankrogen.
 5. Dato for søsætning og bådoptagning med mobilkran bekendtgøres på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubhusets udhængsskabe. Båd optagning og søsætning udenfor de bekendtgjorte datoer vil kun undtagelsesvis kunne ske ved henvendelse til pladsmanden og aftale med en kranfører.
 6. Samtidig med denne bekendtgørelse vil det blive annonceret hvornår STORE BÅDE dvs. både over 8 tons og som kræver stationær placering af kranen, skal være klar til optagning / søsætning.

§4 Følgende skal overholdes i forbindelse med kranløft:

 1. Båden skal være klargjort i god tid inden kranløftet.
 2. Reglen om først op sidst i, og sidst op først i er som princip gældende, og bådejeren skal overveje dette inden båden skal tages op, da det er umuligt for kranførerne at plukke i de placerede både uden uheld.
 3. Inden kranløftet skal vogne, stativer, bukke, klodser mv. være anbragt på det af pladsmanden anviste sted på vinterpladsen.
 4. Det er pladsmanden eller hans assistent, der suverænt bestemmer hvor båden skal placeres på vinterpladsen.
 5. Der skal  mindst være 2 hjælpere med båden ved kranløft.
 6. Er båden ikke klar til optagning /søsætning efter ovenstående, vil den blive forbigået og kan først betjenes af kranen, når de øvrige ventende både er blevet betjent.
 7. Bådejere der ønsker placering i spor 1 (dvs. fra de tidligere skinner og ud til vejen ved klubhuset), skal være klar til søsætning senest 1. maj af hensyn til autocamper-pladsen.

§5 Følgende sikkerhedsforskrifter ved brug af mobilkran skal overholdes:

 1. Mobilkranen er forsynet med lovbefalet, elektronisk overbelastningsmekanisme.
  Denne mekanismes grænseværdier må aldrig overskrides.
 2. Medens båden hænger i kranen, må ingen personer befinde sig mellem båden og kranen- eller under båden.

§6 Vinteropbevaring (Vinterpladsen)

 1. Som aktivt klubmedlem (uden broplads) kan man købe og efter anvisning fra pladsmanden få opbevaret sin båd på klubbens vinterplads. Tidsrummet for vinteropbevaring gælder fra første bådoptagning til sidste søsætning.
 2. For medlemmer kun  med vinteropbevaring er ordningen kun gældende for 1 år ad gangen og følger det i HSC registrerede fartøj, og betales efter kontingentreglerne. Der er i prisen for denne ydelse inkluderet max. 2 ugers ophold ved HSC’s  broanlæg før optagning og efter søsætning.
 3. Kun master med påført eller vedhæftet navn og telefonnummer på ejeren kan opbevares i masteskurene.
 4. Bådstativer skal være i forsvarlig stand. Skønner pladsmanden / assistent at dette ikke er tilfældet, vil båden blive nægtet plads på vinterpladsen.
 5. Det er generelt ikke tilladt at opføre bådhuse. Der kan fra tid til anden forekomme situationer, hvor overdækning af båden kan være påkrævet. I disse tilfælde skal bådejeren  fremsende en ansøgning til pladsudvalget, der forelægger ansøgningen for bestyrelsen. Hvis en ansøgning imødekommes, må ingen bådehuse være større end båden + 0,5 m til alle sider. Tilladelser er etårige og alle godkendte bådhuse skal være nedtaget og fjernet senest 15. maj. En eventuel tilladelse kan være ledsaget af et krav om at båd og hus placeres på vinterpladsen så omgivelserne generes mindst muligt i udsigten, og at arbejdet på pladsen kan foregå uhindret.
 6. Medlemmer, der ikke ønsker deres båd søsat, skal senest 1. søsætningsdag, meddele havnemesteren dette, så han kan disponere over pladsen den kommende sæson.
 7. Ved ekstraordinære kranløft, dvs. kranløft ud over de annoncerede 5 uger i foråret og 5 uger i efteråret, koster et kranløft kr. 250,- pr. gang.
 8. For havarister, der anmoder om at blive løftet op, koster det kr. 500,-.
  Både med havari kan henstå på vinterpladsen i 14 dage, herefter koster det kr. 100,-
  pr. uge.
 9. Både som ikke er søsat senest 1. juni kan kræves flyttet til et af pladsmanden anvist område med ejerens medvirken eller på ejerens ansvar hvis denne ikke samarbejder.
 10. Båden henstår for ejerens ansvar og risiko.
 11. Polerne på akkumulatorer SKAL demonteres. Gasflasker og løse benzindunke SKAL fjernes fra bådene.
 12. Der må ikke anvendes EL i bådene i vinterperioden uden pladsmandens tilladelse og kun i forbindelse med reparationer og under opsyn.
 13. Der bliver lukket for EL og vand i den direkte vinterperiode.
 14. Bådejeren er pligtigt til at have vogne, stativer og bukke mv. afmærket med navn og telefonnummer.
 15. Umiddelbart efter søsætning er det bådejerens ansvar at vogne, stativer og bukke mv. anbringes på den af pladsmandens anviste plads.
 16. Undlades dette vil vogn, stativ eller bukke mv. blive flyttet for bådejerens regning og risiko.
 17. Affald, kasserede stativer m.m. skal fjernes fra pladsen.
 18. Både der henstår på vinterpladsen, men som er kasseret af pladsmanden (bestyrelsen), kan max. Henstå på pladsen i 3 år, når bådkontingent er betalt.
 19. En båd, der henstår på pladsen uden aftale med pladsmanden / bestyrelsen, vil af hensyn til vinterpladsens udnyttelse fjernes eller omplaceres på ejerens ansvar og dennes regning.

§7 Både, der i vinterperioden er fortøjet ved broerne.

 1. Fortøjning af både ved klubbens broanlæg i vinterperioden må kun ske efter aftale med havnemesteren.
 2. *Båden skal normalt være fortøjet strømret som følger: 2 FORTØJNINGER STYRBORD TIL INDHALERPÆLE, 2 FORTØJNINGER BAGBORD TIL BROEN. Havnemester kan i samråd med Pladsmester bevillige undtagelser fra reglen ved E-Broen og D-broen. Dette kræver dog en skriftlig ansøgning. Klubben forventer at bådejeren eller en af ham bemyndiget person, dagligt tilser båden, fortøjninger og affendring.
 3. Bådejeren er ansvarlig for eventuelle skader båden måtte anrette på broanlægget ved isgang, højvande m.v.

* Ændringen er vedtaget på bestyrelsesmødet den 25.januar 2021.