Søg
Søg
Søg

Regulativ for jolleplads

Frivillige

Regulativ for jolleplads

Jollepladsen omfatter græsarealet øst for Haderslev Søsportscenter, Damstien 28, 6100 Haderslev.

Arealer er forbeholdt HSC´s sejljoller og ledsagebåde, samt HSC-medlemmers private sejljoller.

Joller henstillet på pladsen SKAL som minimum, være dækket af en ansvarsforsikring. Dokumentation for forsikring skal fremvises på forlangende.

Jollerne skal generelt være rigget klar til sejlads i perioden fra HSC´s standerhejsning og til HSC´s standernedtagning (HSC´s hovedstander på Sydhavnsvej 1 F, 6100 Haderslev).

Der betales et årligt gebyr for at have en privat jolle liggende på jollepladsen. Beløbet fremgår af HSC´s kontingentsatser, og opkræves af HSC´s kasserer. Bemærk at juniorer betaler 0 kr./jolle.

Evt. vinteropbevaring på pladsen kan ske efter nærmere aftale, samt efter anvist plads af HSC´s jolleudvalg.

Der må ikke henstå mere end én (1) jolle/medlem. I særlige tilfælde kan en ekstra plads tildeles efter ansøgning til jolleudvalget.

Retten til at have en jolle liggende på pladsen er betinget af, at ejeren/brugeren er aktivt  medlem af HSC.

Ejere/brugere der tildeles en jolleplads, forpligter sig til at indgå i de aktiviteter, der fra tid til anden forgår omkring renhold og oprydning på jollepladsen, samt ved isætning og optagning af flydebroerne. Endvidere forpligter ejere/brugere sig til hver uge (i græssets vækstperiode) at rokere jollen, så der kan klippes græs på området.

HSC´s ungdomsafdeling placerer stativer og joller på jollevogne i samarbejde med jollepladsudvalget. HSC-ungdomsafdeling rokerer som minimum jollestativer samt joller som står på trailer, hver 14. dag, så der kan klippes græs på området.

Jolleejere/brugere er ansvarlige for, at jollen altid er forsvarligt tøjret, når den står på land. Dette inkluderer ansvaret for, at tøjringsarrangementet er intakt og har den fornødne styrke. Joller som henligger på pladsen mere end 14 dage uden behørig tilladelse, eller hvor betingelserne ikke efterleves, vil uden varsel kunne flyttes til HSC´s  landareal på Sydhavnsvej, hvor betaling jf. HSC`s normale takster må påregnes.

Ovennævnte regler administreres af HSC´s jollepladsudvalg.

Jolleplads-udvalget består af følgende :

  • HSC´s Ungdomsudvalgsformand
  • En repræsentant for seniorjollesejlerne udpeget af HSC´s bestyrelse. Denne er samtidig daglig kontaktperson for HSC´s jolleplads.
  • HSC´s næstformand eller HSC-repræsentant fra Søsportscenterets bestyrelse.

Jolleplads-udvalget nedsættes hvert år, senest 14 dage før HSC´s standerhejsning og på initiativ af en af  HSC-bestyrelsen udpeget jolleplads-kontaktperson. Denne kontaktperson indkalder også til minimum to årlige møder:

  • Èt møde senest 14 dage inden HSC´s standerhejsning (klubbens hovedstander).
  • Èt møde senest 14 dage inden HSC´s standernedtagning (klubbens hovedstander).

For ovennævnte møder føres der beslutningsreferat.

Jolleplads-udvalgets opgaver:

  • Godkendelse og tildeling af pladser på jollepladsen.
  • Godkendelse og evt. tilsagn om ekstra plads (jolle nr. 2).
  • plan for forbedring af pladsforholdene.
  • Fastsættelse af oprydningsdage.
  • Fastsætter i samarbejde med Haderslev Søsportscenters broformand, datoer for isætning og optagning af flydebroer.

HSC´s sekretær/kasserer giver besked til jollepladsudvalgets kontaktperson, når der er ind- eller udmeldelser som vedrører jollepladsen.

Ovennævnte vedtaget på HSC´s bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2021.